Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
érintettekről kezelt személyes adatok vonatkozásában

1. Bevezető rendelkezések

1.1 Tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon

 • Érintettekről kezelt adatok köréről,
 • és az Érintett jogairól.

1.2 Adatkezelés alapelve, hogy biztosítva legyen a hatályos jogszabályoknak megfelelő személyes adatok védelme.

1.3 Az Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy az adatok kezelése és nyilvántartása körében

 • gondoskodik az adatok biztonságáról,
 • biztosítja az Érintettek magánszférájának védelmét,
 • védi az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
 • nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen.
 • megfelelő technikai, informatikai feltételeket biztosít az adatok kezelése során.

2. Adatkezelő, Adatfeldolgozók

2.1 Adatkezelő 

Az Adatkezelő:
Elnevezése:  KNK PR&Média Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye:  1025 Budapest, Törökvész út 126/A.
cégjegyzék szám:   01-09-181574
adószáma:  24772895-2-41
honlap: https://knkpr.hu/  https://agora.forum.hu/konferenciak/
e-mail. cím: office@knkpr.hu  katalin.knapcsek@knkpr.hu; adatvedelem@knkpr.hu
mobil:  +36/20 9619624

2.2 Adatfeldolgozó 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok vonatkozásában az Adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló 1025 Budapest, Törökvész út 126/A. székhelyű könyvelő iroda kezeli a számviteli adatokat. Az Adatkezelő által működtetett honlapot a eSolution Kft. (székhelye: 2481 Velence, Vásártér utca 40.; Cg.: 07-09-030086; Asz: 12596535- 2-07; képv.: Polecsák Ármin Zoltán ügyvezető) tárhely-szolgáltató működteti.

3. Személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, személyes adatok köre

3.1 Adatkezelőként az alábbi jogalap szerint kezelem az adatokat:

 • Szerződés teljesítése alapján történő adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont]
 • Jogszabályi előírás alapján történő adatkezelés[GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pont]
 • Hozzájáruláson alapuló adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont]
 • Jogos érdekén alapuló adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. f.) pont]

Az Érintett a szerződés teljesítéséhez és a jogszabályi előírás alapján köteles személyes adatait megadni. A személyes adatok megadásának elmaradása a szerződéseses kötelezettségek teljesítésének akadályát képezi.

3.2 Érintettekről kezelt adatok köre:

Szerződés teljesítése alapján történő adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont]

Munkavállalói személyes adati:

neve; születési neve; születési helye és ideje; anyja neve; végzettsége; lakcíme; telefonszáma; e-mail címe; számlavezető pénzintézet neve és számlaszáma; aláírás minta 

Szerződéses partnerek személyes adatai:

neve/elnevezése; titulus; lakcíme/ székhely; kapcsolattartó neve; telefonszáma; e-mail címe; beosztása; bemutatáshoz szükséges pályatörténeti adatok (végzettség, munkahely, pozíció)

A Szerződéses partnerekkel kötött szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes adatok

vezetéknév; keresztnév; e-mail cím; telefonszám; cégnév; beosztás

Jogszabályi előírás alapján történő adatkezelés[GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pont]

Munkavállalók személyes adatai:

neve; születési neve; születési helye és ideje; anyja neve; TAJ száma; adóazonosító jel; lakcíme; adókedvezményre vonatkozó személyes adatok; végrehajtásra vonatkozó személyes adatok; 

A szerződéses partnerek személyes adatai:

neve/elnevezése; lakcíme/székhelye; adószáma

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont]

Az Adatkezelőhöz munkavállalás céljából jelentkező munkavállalók személyes adatai:

neve; születési neve; születési helye és ideje; anyja neve; végzettsége; lakcíme; telefonszáma; e-mail címe; 

Eseti jelleggel nyereményjátékok

név; lakcím; e.-mail; telefonszám; foglalkozás

Az Adatkezelő https://agora.forum.hu/kapcsolat és https://knkpr.hu/#/keressen-meg-pr weboldalain kezelt adatok

neve; e-mail cím

Az Adatkezelő https://agora.forum.hu weboldalán a konferenciákkal kapcsolatos, tájékoztató anyagok és hírlevelek küldése során kezelt adatok

neve; e-mail címe; 

Jogos érdekén alapuló adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. f.) pont]

Adatátadási megállapodás értelmében átadott személyes adatok

neve; e-mail címe

Személy- és vagyonvédelmi okból kezelt személyes adatok

képmás, hangfelvétel 

3.3 Adatkezelés célja:

 • munkaviszony létesítése
 • szolgáltatás nyújtása (szerződéses kötelezettség teljesítése)
 • adatszolgáltatás (jogszabályi előírás alapján)
 • számla kiállítása (jogszabályi előírás alapján)
 • munkára jelentkezés, készségek, képességek, kompetenciák felmérése
 • eseti jellegű nyereményjátékok
 • kapcsolattartás
 • direkt marketing, hírlevél, tájékoztató anyagok küldése
 • adatátadás
 • személy- és vagyonvédelem

3.4 Adatkezelés időtartama: 

 • jogviszony létrejöttétől annak fennállása alatt, munkajogi igény elévülési idejéig
 • jogviszony létrejöttétől a szerződéses kötelezettség teljesítéséig illetve a kötelmi jogviszony elévülési idejére
 • adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséig
 • számla számviteli törvény szerinti őrzéséig
 • hozzájárulás visszavonásáig
 • kapcsolatfelvétel céljának eléréséig, de legfeljebb egy évig
 • jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett tiltakozásáig
 • jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén felvétel készítésétől számított egy évig.

4. Az Érintett jogosult:

4.1 Az Adatkezelő az adatokat közvetlenül az érintettől gyűjti a munkaviszony létesítésével, kapcsolatfelvétellel és a szerződéses jogviszony létrejöttével.

4.2 Tájékoztatást kapni:

 • adatkezelés folyamatban létéről
 • az adatkezelő elérhetőségeiről;
 • adatkezelés céljáról és jogalapjáról;
 • az adatkezelő jogos érdekéről;
 • adattovábbítás címzettjeiről;
 • adattovábbítás tényéről;
 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról;
 • őt megillető jogokról;
 • hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről;
 • panasztétel lehetőségéről;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

Az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését az Adatkezelő nem tagadhaja meg, kivéve, ha az érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Adatkezelő az Érintett által kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

4.3 A pontatlan, hiányos adatok helyesbítését, kiegészítését kérni. 

Az Érintett adatai kiegészítését kiegészítő nyilatkozat útján kérheti.

4.4 Adatok törlését kérni. 

Az Adatkezelő erre irányuló kérelem esetén haladéktalanul törli az érintettről kezelt adatokat.

Egyéb esetben köteles törölni az Érintett mindazon adatát,

 • melyekre a jövőben már nincs szükség,
 • melyeket az Érintett hozzájárulásával kezel és amelyekre vonatkozó
 • hozzájárulást az Érintett visszavonta,
 • melyeket az Érintettről jogellenesen kezel. Jogellenes adatkezelésnek
 • minősül mindazon adatok kezelése, melyeket nem a szerződéses, illetve
 • számviteli, munkajogi kötelezettségek teljesítése, továbbá hozzájárulás
 • vagy jogos érdekem alapján kezel.
 • melyekre jogszabály kötelezi.

Az adattörlésről az Adatkezelő köteles tájékoztatni mindazokat, akik korábban a törölt személyes adat kezelésével foglalkoztak.

A törlésre az Érintett kérése ellenére sem kerülhet sor, ha

 • az adatkezelés jogszabályi kötelezettségen alapul,
 • avagy annak célja népegészségügyi területet érintő közérdeken alapul, továbbá
 • tudományos,
 • történelmi kutatás,
 • statisztika és
 • közérdekű archiválás, illetve
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges.

4.5 Az Érintett a róla kezelt adatokkal kapcsolatos jogsértés esetén panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz.  

Ennek keretében kérheti, hogy az Adatkezelő

 • adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

4.6 Jogosult a róla kezelt adatok felhasználásának korlátozását kérni:

 • a helyesbítés illetve kiegészítés megtörténtéig a pontatlan adatok vonatkozásában,
 • ha nem járul hozzá adatai törléséhez, de az adatkezelés jogellenes
 • ha az Adatkezelőtől függetlenül, a róla kezelt adatokra saját jövőbeni jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéshez, vagy jogai védelemhez szüksége van.

Az Adatkezelő az Érintettről kezelt adatok helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról értesíti mindazokat, akikkel a személyes adatot közölte.

4.7 Jogosult a róla nyilvántartott személyes adatokat olvasható formában megkapni abból a célból, hogy azokat más adatkezelőnek továbbítsa.

5. Adatkezelő adatközlési joga 

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait a szerződés teljesítése érdekében, illetve jogszabályi kötelezettségeinknek eleget téve könyveléssel megbízott külső cég, könyvelőiroda, tárhely-szolgáltató, adóhivatal, társadalombiztosítási szerv, nyugdíjfolyósító szerv, ügyvédi iroda számára, az Érintett jelen előzetes tájékoztatását követően átadhatja.

6. Adatkezelő adattovábbítási joga

Az Adatkezelő az Érintettről kezelt adatokat (harmadik ország, nemzetközi szervezet) részére nem továbbítja.

7. Érintett jogorvoslati joga

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett valamely fenti igénye vonatkozásában nem tesz eleget kötelezettségeinek, az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat panasszal illetve megilleti a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz fordulás joga is.

 Hatályos: 2020. május hó 20. napjától visszavonásig