Adatvédelmi nyilatkozat

Preambulum

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli Magyarország Alaptörvénye, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete („GDPR”) alapján.

Az Adatkezelő tiszteletben tartja munkavállalói, szerződéses partnerei, általa vagy részvételével szervezett rendezvények, programok, előadások résztvevői, továbbá https://knkpr.hu/ és https://agora.forum.hu weboldal látogatóinak személyes adatait. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel azokat kizárólag a szerződés teljesítése, jogszabályi előírás, az érintettek érdekeit nem sértő, saját illetve szerződéses partnere jogos érdeke, továbbá az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezel.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy tevékenysége során önálló adatkezelőként jár el, mikor az őt megbízó szerződéses partnerei részére az általa üzemeltetett https://agora.forum.hu/ és https://www.knkpr.hu/ weboldalokon keresztül biztosítja a szerződéses partner szervezésében megvalósuló esemény hirdetését/ média kampányát, az eseményre szóló meghívó küldését és az eseményekre történő regisztrációt.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az online módon megtartott konferenciákat és előadásokat a https://zoom.us/ felületen szervezi. A Zoom online platform önálló adatkezelőnek minősül. Az Adatkezelő a konferenciákra, illetve előadásokra regisztrált érintettek részére e-mail címük útján megküldi az esemény meghívóját az esemény azonosító kódjával. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a Zoom online platform a belépés előtt további adatokat kérhet el. Az Zoom online platform ezen adatok vonatkozásában önálló adatkezelőnek minősül, az általa elkért adatokhoz az Adatkezelő nem fér hozzá, azokat nem gyűjti és tárolja. A Zoom online platform adatkezelési tájékoztatója https://zoom.us/privacy weblapról elérhető.

Adatkezelés alapelvei

Az Adatkezelő személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek figyelembevételével folytatja:

Az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.

Az adatkezelés során érvényesül az adattakarékosság elve, mely alapján az adatkezelésnek célja szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie, és a szükségességre kell korlátozódjon.

Az adatkezelésnek pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lennie. E körben minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan adat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljön.

A személyes adatok korlátozottan, a céljának eléréséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra.

A személyes adatok kezelése során biztosítja az adatok jogosultatlan vagy jogellenes kezelésével és véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.  

Személyes adatot csak jelen Nyilatkozatban meghatározott célból és módon, az itt meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az Adatkezelő kijelenti, hogy adatkezelés minden szakaszában megfelel e céloknak.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. 

Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket alkalmazva biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Érintettek tájékoztatása

Az Adatkezelő jelen Nyilatkozat közzétételével megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az érintettek a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva megkapják.

Az Adatkezelő munkáját segítő partnerei és Adatfeldolgozói az érintettek személyes adatai vonatkozásában titoktartási kötelezettséggel tartoznak. 

Értelmező rendelkezések:

 1. adatbiztonság: Az adatok biztonsági kritériumainak, mint bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás, védelmében hozott műszaki, személyi és szervezeti intézkedések és eljárások együttes rendszere.
 2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

Jelen Nyilatkozat szerinti Adatkezelő: 

Az Adatkezelő:

Elnevezése:

KNK PR&Média Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye:

1025 Budapest, Törökvész út 126/A.

cégjegyzék szám:

01-09-181574

adószáma:

24772895-2-41

honlap:

https://knkpr.hu/
https://agora.forum.hu/konferenciak/

e-mail. cím:

office@knkpr.hu
katalin.knapcsek@knkpr.hu; adatvedelem@knkpr.hu

mobil:

+36/20 9619624

 1. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok vonatkozásában az Adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló 1025 Budapest, Törökvész út 126/A. székhelyű könyvelő iroda kezeli a számviteli adatokat. Az Adatkezelő által működtetett honlapot a eSolution Kft. (székhelye: 2481 Velence, Vásártér utca 40.; Cg.: 07-09-030086; Asz: 12596535- 2-07; képv.: Polecsák Ármin Zoltán ügyvezető) tárhely-szolgáltató működteti.

 1. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 2. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 3. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 4. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 5. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 6. bizalmasság (titkosság): Az adat azon jellemzője, hogy csak egy előre meghatározott felhasználói kör (jogosultak) részére engedélyezett a hozzáférés, mindenki más hozzáférése illegális;
 7. bizalmasság elvesztése: A bizalmasság elvesztését felfedésnek nevezzük, mely esetén a bizalmas adat arra jogosulatlanok számára is ismertté és/vagy hozzáférhetővé válik;
 8. biztonsági esemény: Minden esemény, amelynek káros kihatása lehet az informatikai eszköz vagy az azon tárolt adatok bizalmasságára, sértetlenségére illetve rendelkezésre állására;
 9. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 10. GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete;
 11. harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 12. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 13. Info tv.: az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
 14. sértetlenség: Az adat létének, hitelességének, épségének, önmagában teljességének kritériuma, ami biztosítja, hogy az adatot, információt vagy programot csak az arra jogosultak változtathatják meg és azok észrevétlenül nem módosulhatnak.
 15. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 16. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

az adatkezelő a személyes adataidat az alábbi jogcímeken kezeli:

Szerződés teljesítése alapján történő adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont]

Az Adatkezelő, szerződés teljesítése körében az alábbiak szerint kezeli a természetes személyek adatait:

Munkavállalók személyes adati:

neve; születési neve; születési helye és ideje; anyja neve; végzettsége; lakcíme; telefonszáma; e-mail címe; számlavezető pénzintézet neve és számlaszáma; aláírás minta

***

Szerződéses partnerek személyes adatai: 

neve/elnevezése; titulus; lakcíme/ székhely; kapcsolattartó neve; telefonszáma; e-mail címe; beosztása; bemutatáshoz szükséges pályatörténeti adatok (végzettség, munkahely, pozíció)

***

A Szerződéses partnerekkel kötött, jellemzően a szolgáltatásai szerződés teljesítése érdekében az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli: 

vezetéknév; keresztnév; e-mail cím; telefonszám; cégnév; beosztás

Az Adatkezelő az őt megbízó szerződéses partnere részére előadásokat/ konferenciákat szervez, segítséget nyújt számára az előadások/ konferenciák tematikájának összeállításában, egyeztet az esemény előadóival, és biztosítja a technikai hátteret.

***

Az adatok kezelésének a célja a vonatkozó írásbeli szerződések (munka szerződés, szolgáltatási szerződés) megkötése, szerződések teljesítése valamint kapcsolattartási adatok megadása.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatok papír alapon székhelyén, elektronikusan adatbázisában és online módon a weblapok adatbázisában tárolja. A személyes adatokat a szerződés megkötésétől/ létrejöttétől a szerződéses jogviszony fennállásáig illetve a kötelmi jogviszony elévülési idejéig.

A munkavállalók személyes adatait és szerződéses partnerek személyes adatait az Adatkezelő nem továbbítja. A szerződéses partnerekkel kötött szerződés érdekében kezelt személyes adatokat a szerződéses partnerek részére további adatkezelés érdekében továbbítja.

Jogszabályi előírás alapján történő adatkezelés[GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pont]

Munkavállalók alábbi személyes adatait a munka törvénykönyve, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, a személyi jövedelemadóról szóló törvény valamint az adózás rendjéről szóló törvény és a bírósági végrehajtásról szóló törvény alapján kezeli illetve szükség esetén kezelheti:

neve; születési neve; születési helye és ideje; anyja neve; TAJ száma; adóazonosító jel; lakcíme; adókedvezményre vonatkozó személyes adatok; végrehajtásra vonatkozó személyes adatok;

***

Az Adatkezelő szerződéses partnerek alábbi személyes adatait a számvitelről-, az általános forgalmi adóról- valamint az adózás rendjéről szóló jogszabályi előírások alapján kezeli:

neve/elnevezése; lakcíme/székhelye; adószáma

***

A munkavállalói adatkezelés célja a törvényi előírásoknak megfelelő járulék és járadékfizetési kötelezettség teljesítése, az előírások szerinti adóelőleg levonása valamint a munkáltató igényeinek megfelelő személyi jövedelemadó bevallások elkészítése, továbbá az esetleges kötelező végrehajtások teljesítése.

A szerződéses partnerek adatinak kezelése a szerződés teljesítésekre vonatkozó számlák kiállítása.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatok egy részért papír alapon székhelyén, elektronikusan adatbázisában tárolja, illetve továbbítja a számviteli feladatokkal és bérszámfejtéssel megbízott Adatfeldolgozó könyvelője részére. A szolgáltatásokról online számlázó program segítségével számlát állít ki. A munkaügyi nyilvántartásban szerepeltett adatok őrzési idejét az irányadó jogszabály határozza meg. A kiállított számlákat, a rajta szereplő adattartalommal a számla számviteli szempontú őrzési idejéig kezeli az Adatkezelő.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont]

Az Adatkezelőhöz munkavállalás céljából jelentkező munkavállalók személyes adatait jelen nyilatkozattal történő előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulás szerinti kezeli:

neve; születési neve; születési helye és ideje; anyja neve; végzettsége; lakcíme; telefonszáma; e-mail címe;

Az adatkezelés a kiválasztást követő későbbi foglalkoztatás érdekében történik. Az Adatkezelő a megadott személyes adatok egy részért papír alapon székhelyén, elektronikusan adatbázisában tárolja. Az adatkezelés az adatok megadásától a kiválasztási folyamat idejéig tart. A kiválasztási folyamat lezárását követően a hozzájárulás visszavonásáig a jövőben megüresedő pozíciók betöltése érdekében kezeli a jelentkező adatait. Az Adatkezelő az e körben kezelt személyes adatokat nem továbbítja.

***

Az Adatkezelő eseti jelleggel nyereményjátékokat bonyolít az általa megszervezett eseményeken. E körben az alábbi személyes adatokat kezeli:  

név; lakcím; e.-mail; telefonszám; foglalkozás

Az adatok kezelésének célja, hogy az eseményen részt vevők a szponzori felajánlásokat kvíz, tombola vagy sorsolásos játék útján elnyerjék, erről a érintettet értesítsék illetve részére a nyereményt eljuttassák. A nyereményjátékon való részvétel az érintett jelen tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulása alapján történik. Az így megadott személyes adatokat az Adatkezelő papír alapon székhelyén, elektronikusan adatbázisában és online módon a weblapok adatbázisában tárolja a hozzájárulás megadásától annak visszavonásáig, illetve a nyereményjáték végét követően a nyeremények átadásáig/ kézbesítéséig. Az Adatkezelő az érintett adatait a nyereményt biztosító/ felajánló szerződéses partner/ szponzor részére továbbítja.

***

Az Adatkezelő https://agora.forum.hu/kapcsolat és https://knkpr.hu/#/keressen-meg-pr weboldalain az érdeklődő üzenetet küldhet az Adatkezelő részére. E körben az érdeklődő alábbi személyes adatait kezeli:

neve; e-mail cím

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat elektronikusan adatbázisában és online módon a weblapok adatbázisában tárolja. A kapcsolatfelvétel érdekében megadott személyes adatokat a kapcsolatfelvétel céljának elérése idejéig, de legfeljebb 1 évig. Az Adatkezelő az e körben kezelt személyes adatokat nem továbbítja.

***

Az Adatkezelő https://agora.forum.hu weboldalán a konferenciákkal kapcsolatos, tájékoztató anyagok és hírlevelek küldéséhez kéri az érintettek hozzájárulását. E körben az adatkezelő az alábbi szermélyes adatokat kezeli:

neve; e-mail címe;

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat elektronikusan adatbázisában és online módon a weblapok adatbázisában tárolja a hozzájárulás visszavonásáig. A megadott személyes adatokat a „jogos érdeken alapuló adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. f.) pont]” c. fejezetben kifejtettek szerint továbbítja szerződéses partnerei felé.

Jogos érdekén alapuló adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. f.) pont]

Az Adatkezelő szerződéses partnerei részére adatátadási megállapodás értelmében saját, illetve partnere jogos gazdasági érdeke alapján továbbítja a https://agora.forum.hu weboldalán hírlevélre feliratkozó érintettetek személyes adatait. 

E körben az érintettek alábbi személyes adatai kerülnek továbbításra:

neve; e-mail címe

Az adatok továbbításának célja, hogy az adatkezelővel további szolgáltatási vagy szponzor szerződéses viszonyban álló partnerei az általuk nyújtott szolgáltatásról tájékoztató anyagot küldhessenek az érintettek számára.

Az Adatkezelő az így továbbított személyes adatokat elektronikusan adatbázisában és online módon a weblapok adatbázisában tárolja és elektronikus, jelszóval védett módon továbbítja a vele adatátadásban megállapodott szerződéses partnerei részére. Az Adatkezelő az érintetti joggyakorlás körében megadja az érintetteknek a lehetőséget arra, hogy az ilyen jellegű adatkezeléssel szembeni tiltakozásra.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatokat nem továbbítja olyan partnerei részére, kikkel nem kötött előzetesen az adatok átvételére vonatkozó adatátadási megállapodást. Az Adatkezelő kijelenti, hogy a vele adatátadási megállapodást kötő partnerei az EGT övezeten belüli székhellyel rendelkeznek, így az adattovábbítás nem történik EGT tagállamon kívülre. Az Adatkezelő kijelenti, hogy szerződéses partnerei a részükre átadott adatokat a hatályos adatvédelmi előírások alapján kezelik és biztosítják az érintettek számára az őket megillető jogok gyakorlását.

Az Adatkezelő személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig illetve az érintett kifejezett tiltakozásáig tárolja.

***

Az Adatkezelő székhelyén személy- és vagyonvédelmi okból hang- és képrögzítést is lehetővé tevő elektronikus megfigyelőrendszert (elektronikus megfigyelő rendszer) működtet. Az elektronikus megfigyelő rendszer működtetéséről a területre belépőket rövid, piktogramos és szöveges tájékoztató tábla figyelmezteti.

E körben az Adatkezelő az alábbi személyes adataidat kezeli:

képmás, hangfelvétel

Az Adatkezelő az így rögzített személyes adatokat elektronikusan adatbázisában tárolja a felvétel készítését követő 1 évig. Az Adatkezelő az elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag magánterületen alkalmazza. Az Adatkezelő kijelenti, hogy nem alkalmaz elektronikus megfigyelőrendszert olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen öltözőben, mosdóban, illemhelyen. Az Adatkezelő kijelenti, hogy az elektronikus megfigyelőrendszer működése útján rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt kizárólag mindenkori tagja és ügyvezetője jogosult megismerni. Amennyiben a mindenkori tagon és ügyvezetőn kívül más személy is megtekintené a felvételeket, a megismerésének okát és idejét, valamint a megismerő személyét jegyzőkönyvben rögzíti.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az így kezelt adatokat nem továbbítja.

Adatok megismerése, felhasználása, továbbítása

Az Érintettekről tárolt személyes adatot csak az a személy jogosult megismerni, akinek ez a kötelezettségei teljesítéséhez szükséges. A személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét az Adatkezelő jegyzőkönyvben rögzíti.

Adatkezelési tevékenységem során előfordulhat a kezelt személyes adatok felhasználása. Felhasználásnak az minősül, ha a személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a személyes adatának rögzítése érinti, a személyes adat rögzítésétől számított 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az Adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Amennyiben az Adatkezelőt a hatóság illetve bíróság felszólítja az adatszolgáltatásra és kiadásra, az Adatkezelő köteles a személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll. Amennyiben a fenti megkeresésre attól számított 30 (harminc) napon belül, hogy az Érintett a megsemmisítés mellőzését kérte, nem kerül sor, a rögzített kép-, és/vagy hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

Az Adatkezelő a személyes adatok bizonyos körét Adatfeldolgozó partnerei részére adja át. Minden olyan esetben az Érintettek külön hozzájárulását kéri, amennyiben az adattovábbítás EGT-n kívüli országba irányul. 

Érintettek jogai és érvényesítésük

Az Érintett az érvényesíthető jogairól, valamint a róla kezelt adatok köréről jelen Nyilatkozatból és az Adatkezelési Tájékoztatóból kap részletes tájékoztatást.  

Az Érintettnek jogában áll tájékoztatást kérni a vele kapcsolatos adatkezelésről.

Jogosult visszajelzést kapni arról, hogy a vele kapcsolatos adatkezelés folyamatban van-e még és ha igen, tájékoztatást kapni a róla kezelt illetve feldolgozott adatok céljáról, jogalapjáról, tárolásáról és tárolás időtartamáról. A tájékoztatási jog kiterjed a személyes adatok helyesbítésére, törlésére, kezelés korlátozására, illetve a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetőséről való tájékoztatásra.

Amennyiben az Érintett azt tapasztalja, hogy a róla tárolt adatok hiányosak vagy hibásak, jogosult az adatai helyesbítését kérni.

Az Adatkezelő kérésedre köteles törölni az Érintettről tárolt adatokat. E kötelezettsége kérés nélkül akkor is fennáll, ha

(i). a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;

(ii). az Érintett visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulást, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

(iii). az Érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre;

(iv). az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezeli; 

(v). alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő kérésre korlátozza a személyes adatok kezelését, mindaddig, míg meg nem vizsgálja a szükséges intézkedés megtételének lehetőségét, ha felmerül a kezelt személyes adatok pontatlansága, jogellenessége, szükségtelensége esetleg az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.

A hozzájáruláson illetve szerződésen alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy géppel olvasható (pdf, doc, excel, txt) formában megkapja az általa rendelkezésre bocsátott adatokat, annak érdekében, hogy egy másik adatkezelő részére továbbíthassa.

Az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Érintett adatait ilyen alapon az Adatkezelő nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolja, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül

 • megvizsgálja,
 • annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
 • döntéséről írásban tájékoztatja az Érintettet.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

E körben a mindenkor hatályos informatikai biztonságra vonatkozó irányelvek betartásával jár el és ilyen eljárást követel meg az Adatfeldolgozóitól és az adattovábbításban megállapodott szerződéses partnereitől is.

A személyes adatokkal kapcsolatos jogsértés esetére adatvédelmi incidens szabályzatot dolgoz ki, mely rögzíti az adatvédelmi jogsértés bejelentésének lehetőségét és az adatvédelmi jogsértés elhárításáért felelős személyeket, továbbá az irányadó határidőket.

A megvalósuló adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.

Érintettek jogaiknak megsértése esetén panasszal fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) illetve megilleti őket a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz fordulás joga is.

Az Adatkezelő az Érintettek adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő jogszerűen nyilvántartott személyes adatokat, információkat, a két fél között esetlegesen felmerülő vitás kérdések, jogvita elkerülése érdekében zajló egyeztetések és/vagy jogvita során felhasználhatja.

Cookie-k (sütik) ismertetése és kezelése

A https://knkpr.hu/# illetve az https://agora.forum.hu honlapokon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges.

Az Adatkezelő által működtetett honlapon az alábbi, úgynevezett „cookie”- k (sütik) működnek:

 • Szükségszerű cookie-k ~ melyek az alapvető működést szolgálják;
 • Funkcionális cookie –k ~ a felhasználói preferenciák megjegyzését szolgálják

A weboldal látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatók segítik, úgy mint a Google Analytics, a Google AdExchange és a Google Doubleclick for Publishers.

A sütik a honlapot használó Érintett egyedi hálózati azonosítóját (IP címét) – mint személyes adatot – rögzítik.

A https://knkpr.hu/#  weboldalon más weboldalak linkjei vagy ikonjai is megtalálhatók. Ilyen, úgynevezett külső szolgáltató a FacebookIreland Inc.,Google LLC, Instagram LLC., Pinterest Ltd., Infogram Software Inc, PayPalHoldings Inc., Playbuzz Ltd., Twitter International Company., Viber Media LLC, Vimeo Ltd., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC.. Ezek a weboldalak is cookie-kat (sütiket) használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatást az érintett oldalakon találhat.

Az Adatkezelő nem ellenőrzi harmadik felek weboldalait, és kizárja a felelősséget más külső weboldalak tartalmáért.

Az Adatkezelő tájékoztatja felhasználóit, hogy a honlapokon működtetett cookie-k (sütik) alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”) 155. § (4) szakasza értelmében a felhasználó előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli. Ezért az első látogatáskor a honlapon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a weboldal cookie-kat (sütiket) használ, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet. A cookie-k (sütik) használatához a felhasználó az „Engedélyezem” gomb megnyomásával járulhat hozzá.

A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit)szeretne küldeni.

Amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét, illetve az alábbi link segítségével az egyes szolgáltatók online viselkedés alapú reklámjait be és ki is tudja kapcsolni: http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

 Hatályos: 2020. május 20.