Adatvédelmi incidens kezelési szabályzat

Az Adatkezelő, Magyarország Alaptörvényében foglaltakkal és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete („GDPR”) rendelkezéseivel összhangban, a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében az alábbi adatvédelmi incidensekre vonatkozó szabályzatot teszi közzé.

I. Definíciók

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. (a továbbiakban: adatvédelmi jogsértés)

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat az érintetteknek, többek között:

 • a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását;
 • a hátrányos megkülönböztetést;
 • a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést;
 • a pénzügyi veszteséget;
 • az álnevesítés engedély nélküli feloldását;
 • a jó hírnév sérelmét;
 • a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését;
 • a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.

II. Bejelentés

Az Adatkezelő az általa illetve Adatfeldolgozó által kezelt adatokkal kapcsolatos bármilyen adatvédelmi jogsértés bejelentésére az office@knkpr.hu; katalin.knapcsek@knkpr.hu; adatvedelem@knkpr.hu elektronikus elérhetőséget működteti.

Az Adatkezelő garantálja, hogy a megadott elérhetőséget folyamatos ellenőrzés alatt tartja.

Az Adatfeldolgozó a lehetséges adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően 24 órán belül elektronikus módon köteles az Adatkezelő felé jelenteni.

III. Adatkezelő által vállalt kötelezettségek

 1. Az Adatkezelő a GDPR rendelkezéseinek megfelelően nyilvántartást vezet az adatvédelmi jogsértésekről. Ezen nyilvántartás tartalmazza az egyes adatvédelmi incidensekhez kapcsolódó tényeket, azok hatásait és az orvoslásra tett intézkedéseket.
 2. Az Adatfeldolgozó által megküldött, vagy saját hatáskörben tudomásra jutott adatvédelmi jogsértés bejelentést vagy belső rendszerében észlelt jogsértés gyanúját 48 órán belül megvizsgálja és dönt arról, hogy a lehetséges jogsértés kockázatot jelent-e az érintett jogaira és szabadságaira nézve.
 3. Amennyiben a vizsgálat alapján bebizonyosodik, hogy nem történt adatvédelmi jogsértés, úgy erről az Adatkezelő tájékoztatja az esetleges bejelentőt és lezárja az ügyet.
 4. Abban az esetben, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az illetékes felügyeleti hatóság felé történő bejelentés mellőzhető.

Ide tartoznak azok az esetek, amikor megfelelő intézkedések – mint például titkosítás alkalmazása – a személyes adatokhoz való hozzáférés jogosulatlan személyek számára nem biztosított, így a személyes adatok nem értelmezhetőek a titkosításhoz használt kulcs nélkül. Ugyanakkor megfelelő titkosítás mellett is fennállhat a bejelentési kötelezettség olyan esetekben, ha az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatokról nem áll rendelkezésre megfelelő biztonsági mentés/backup.

 1. Amennyiben a vizsgálat alapján bebizonyosodik, hogy jogsértés történt, azt az Adatkezelő
 2. a tudomásszerzést követő 72 órán belül bejelenti az illetékes felügyeleti hatóság felé

Az illetékes felügyeleti hatóság felé tett bejelentés tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és a hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
 • tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 • az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
 • az Adatkezelő az adott adatvédelmi incidens sajátosságaira tekintettel fenntartja a jogot arra, hogy a bejelentésben további, az ügy szempontjából lényeges információkat tüntessen fel.
 1. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, a megtett bejelentésben az Adatkezelő megjelöli a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben közli.
 2. Amennyiben a vizsgálat alapján bebizonyosodik, hogy nagy kockázattal járó jogsértés történt a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Adatkezelő az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi jogsértés jellegét és közli a felügyeleti hatóság felé kötelezően tett bejelentés adattartalmát és felvilágosítást ad mindazon lépésekről, melyekkel az érintett megvédheti magát a jogsértés következményeitől. Az érintett részére adott tájékoztatást minden esetben külön üzenet formájában (e-mailen, ennek hiányában postai levél útján, ennek hiányában sms üzenetben) továbbítom.

Nem szükséges az érintett adatvédelmi jogsértésről való tájékoztatása, ha az Adatkezelő:

 • megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajt végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazza;
 • az adatvédelmi jogsértést követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Adatkezelő az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján (honlapunkon közlemény közzétételével) tájékoztatja, vagy hasonló intézkedést tesz, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

IV. Záró rendelkezések

 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezései az irányadók azzal, hogy a jelen Szabályzat és az Adatvédelmi Nyilatkozat közötti bármely eltérés esetén az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak az irányadók.
 2. A jelen Szabályzattal kapcsolatosan felmerülő bármely kérdése vagy észrevétele esetén az Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésére:

Az Adatkezelő:

Elnevezése: KNK PR&Média Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1025 Budapest, Törökvész út 126/A.

honlap: https://knkpr.hu/  https://agora.forum.hu/konferenciak/

e-mail. cím: office@knkpr.hu  katalin.knapcsek@knkpr.hu; adatvedelem@knkpr.hu

mobil: +36/20 9619624

 1. A jelen Adatvédelmi Incidens Kezelési Szabályzat közzététellel (honlapon való elhelyezéstől) hatályosul és határozatlan időtartamra szól (visszavonásig vagy későbbi módosított Szabályzat közzétételével veszti hatályát).
 2. Az Adatkezelő bármikor jogosult a Szabályzat egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosítást legkésőbb annak hatályba lépésének napján honlapján nyilvánosságra hozza és az érintettek számára megismerhetővé teszi.

Lezárva és hatályba léptetve: 2020. május hó 20.napján